Artikel 1 – Definities

 1. Opdrachtgever: de wederpartij van Leloux Webdesign
 2. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van Leloux Webdesign

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Leloux Webdesign gesloten overeenkomsten en verrichte diensten.
 2. Door ondertekening van een overeenkomst met Leloux Webdesign verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van Leloux Webdesign en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
 3. Verandering van deze algemene voorwaarden, dan wel afwijkingen op specifieke onderdelen van de overeenkomst binden Leloux Webdesign alleen dan, indien deze veranderingen of afwijkingen schriftelijk bevestigd zijn door Leloux Webdesign
 4. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Leloux Webdesign niet bindend en niet van toepassing.

Artikel 3 – Offertes

 1. Per opdracht zal Leloux Webdesign een offerte uitbrengen. In deze offerte wordt de inhoud van de ontwikkeling beschreven en zullen de kosten zo precies mogelijk worden geraamd.
 2. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief BTW. De prijzen opgegeven in een offerte zijn geldig voor een in de offerte bepaalde duur. Indien er geen duur wordt vermeld in de offerte is deze 10 kalenderdagen geldig.
 3. Alle offertes van Leloux Webdesign zijn geheel vrijblijvend, tenzij anders en schriftelijk is overeengekomen.
 4. Leloux Webdesign verzendt alléén offertes via e-mail; de klant is zelf verantwoordelijk voor het uitprinten hiervan.

Artikel 4 – Website

 1. Zodra de opdracht definitief is, betaalt de opdrachtgever bij oplevering direct het overeengekomen bedrag.
 2. Indien de opdrachtgever tijdens de uitvoering van het lopende contract nieuwe wensen uit, welke buiten de gemaakte afspraken vallen, worden deze aangemerkt als zijnde een nieuwe opdracht. Leloux Webdesign behoudt zich het recht voor om de uitvoering van deze nieuwe wensen uit te stellen totdat eerdere overeenkomsten afgehandeld zijn.
 3. De opdrachtgever verplicht zich alle gegevens die Leloux Webdesign nodig heeft ten behoeve van het bouwen van de overeengekomen website, op verzoek, ter hand te stellen van Leloux Webdesign en staat in voor de juistheid en volledigheid hiervan. Heeft de opdrachtgever binnen een periode van 4 weken niet aan dit verzoek voldaan dan stopt Leloux Webdesign haar werkzaamheden en is het restant van de overeengekomen hoofdsom direct opeisbaar.
 4. Het materiaal (teksten, foto’s, grafisch materiaal) welke door opdrachtgever aangeleverd wordt aan Leloux Webdesign is eigendom van opdrachtgever. De opdrachtgever mag geen gebruik maken van materiaal dat zou indruisen tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. Leloux Webdesign is niet aansprakelijk voor claims of rechterlijke vervolging die zou voortspruiten uit het onrechtmatig aanleveren van materiaal dat indruist tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. De klant is zelf verantwoordelijk voor de content (inhoud, zoals tekst) op zijn/haar website en Leloux Webdesign kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.
 5. Leloux Webdesign behoudt alle rechten van intellectuele eigendom krachtens de overeengekomen ontwikkelde website, evenals voorbereidend materiaal. De opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden of anderzijds uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal de opdrachtgever de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen, kopiëren of oneigenlijk gebruiken op straffe van een nader te bepalen genoegdoening.
 6. Leloux Webdesign is gerechtigd de website van opdrachtgever te gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken.

Artikel 5 – Browser compatibiliteit

 1. Voor websites draagt Leloux Webdesign de zorg dat alle pagina’s correct worden weergegeven in de meest populaire browsers, maar Leloux Webdesign is niet verantwoordelijk voor afwijkingen en verschillen tussen de verschillende browsers. Leloux Webdesign garandeert op generlei wijze dat het door Leloux Webdesign gemaakte ontwerp door alle browsers op dezelfde manier wordt weergegeven.

 

Artikel 6 – Onderhoud en ondersteuning website

Deze voorwaarden gelden voor onderhoud van een bestaande website.

 1. Met onderhoud van de website wordt bedoeld het onderhoud op bestaande pagina’s, inhoud, en structuur van de website nadat deze website is opgeleverd en afgeleverd aan de opdrachtgever.
 2. Voor het uitvoeren van onderhoud geldt een tarief conform de aangeboden offerte van Leloux Webdesign.
 3. Klein onderhoud, het wijzigen van woorden, korte teksten en dergelijke, wordt tot 3 maanden na oplevering van een nieuwe door Leloux Webdesign geleverde website gratis uitgevoerd mits de opzet en inhoud van de website of de diverse onderliggende pagina’s op hoofdlijnen identiek blijven.
 4. Een service- en updateovereenkomst wordt aangegaan voor een minimale duur van 1 jaar.
 5. Een onderdeel van het service- en updateovereenkomst is dat Leloux Webdesign geregeld een algehele back-up maakt van de website.
 6. Leloux Webdesign is op geen enkele wijze dan ook aansprakelijk te stellen voor het wegvallen van inhoud van de website bij het terugplaatsen van een back-up.
 7. Een service- en updateovereenkomst is er voor de overeengekomen werkzaamheden. Alle overige werkzaamheden worden uitgevoerd tegen uurtarief of volgens afspraak.
 8. De betaling aan Leloux Webdesign geschiedt per drie maanden na ontvangst van de factuur.

Artikel 7 – Levering en levertijd

 1. De opgegeven of overeengekomen levertijden gelden steeds bij benadering.
 2. De oplevering van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht en aanlevering van gegevens en promotiemateriaal door opdrachtgever.
 3. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Leloux Webdesign zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht.

Artikel 8 – Overmacht

 1. In geval van overmacht is Leloux Webdesign gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
 2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
 3. Leloux Webdesign is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaam registrant of anderen waarop Leloux Webdesign geen invloed kan uitoefenen.

Artikel 9 – Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 10 – Prijzen

 1. Alle op de Leloux Webdesign website genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.

Artikel 11 – Betalingen

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dienen betalingen binnen 14 dagen te geschieden.
 2. De klant ontvangt een factuur per e-mail. Deze dient door de klant uitgeprint te worden voor zijn eigen boekhouding.

Artikel 12 – Eigendomsrecht

 1. Leloux Webdesign behoudt zich het eigendom voor van alle afgeleverde en nog af te leveren goederen en websites, totdat de koopprijs voor al deze goederen en/of websites geheel is voldaan.

Artikel 13 – Privacy bepalingen

 1. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Leloux Webdesign verstrekt deze informatie, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, etc. nimmer aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven schriftelijke toestemming.

Artikel 14 – Wijzigingen, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

 1. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 2. Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.

Dreischor, oktober 2023